Η κλινική είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ, οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους ασθενείς.
Εφημερεύουμε όλο το 24ωρο - Μεταφορά ασθενών με βανάκι ή αυτοκίνητο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Χ.Α. ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS ΜΟΝ. A.E.» και τον διακριτικό τίτλο ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ. A.E., η οποία έχει έδρα την Πάτρα (οδός Κορίνθου 521 και Βορείου Ηπείρου) και λειτουργεί ως μονάδα αιμοκάθαρσης, προβαίνει, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) –εφ’ εξής «ΓΚΠΔ»– και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται και για να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται πάντοτε, τόσον από την ίδια την εταιρεία, όσον και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Προς τον σκοπό αυτό η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ. A.E. σας ενημερώνει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, για τους τρόπους με τους οποίους αυτά συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται και για το χρονικό διάστημα που αποθηκεύονται, για τους λόγους και τους σκοπούς της τοιαύτης επεξεργασίας, για τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται για την προστασία τους, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας:

Η παρούσα ενημέρωση – γνωστοποίηση αφορά σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται από την ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. , με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 • Ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς:

Α) Όταν επισκέπτεστε την  ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E.

Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. , βασιζομένη στις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την διεκπεραίωση των νομίμων αιτημάτων σας και την παροχή διευκόλυνσης κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες αιμοκάθαρσης που αυτή παρέχει. Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS M.A.E. τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και δεσμεύεται να τηρεί ακέραιες, ασφαλείς και εμπιστευτικές τις πληροφορίες που της παρέχονται εξασφαλίζοντας έτσι το ιδιωτικό απόρρητο.

Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. επεξεργάζεται μόνο προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τους κατωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Συγκεκριμένα, η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. διά του ιατρικού και νοσηλευτικού και διοικητικού της προσωπικού συλλέγει, καταχωρίζει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα που άπτονται της κατάστασης της υγείας σας, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από την λήψη του ιατρικού σας ιστορικού, κατά την εισαγωγή σας και την πορεία της θεραπείας σας, από τις συγκαταθέσεις σας σε διενέργεια ιατρικών πράξεων, καθώς και από τα αποτελέσματα των διαγνωστικών και κλινικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αντιμετώπισής σας ως αιμοκαθαιρομένου ασθενούς, προκειμένου για την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών προς το πρόσωπό σας, λαμβάνοντας κάθε ενδεδειγμένο και κατάλληλο μέτρο για την διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Τα δεδομένα υγείας που μας παρέχετε και τυγχάνουν επεξεργασίας από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις περί απορρήτου του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) και Νοσηλευτικού Κώδικα (π.δ. 216/2001), όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

Παράλληλα, το διοικητικό προσωπικό της ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. (γραμματεία και λογιστήριο) επεξεργάζεται απλά προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και περιορισμένα δεδομένα υγείας (ενδεικτικά: ημερομηνία εισαγωγής στην μονάδα, barcode ασθενούς, εισιτήριο ασθενούς, θεράπων Ιατρός, συστήσας Ιατρός, ασφαλιστικός φορέας, είδος αιμοκάθαρσης, είδος διαγνωστικής εξέτασης), προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες υποχρεώσεις μας και παραλλήλως να ικανοποιηθεί το έννομο, επιχειρηματικό μας συμφέρον. Συγκεκριμένα οι σκοποί της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι οι ακόλουθοι: η έκδοση του νομίμου παραστατικού για την πληρωμή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των ιατρικών υπηρεσιών που σας παρέχουμε, η ενημέρωση της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας (σήμερα της Διεύθυνσης Υγείας της εκάστοτε αρμοδίας Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος, η ενημέρωση της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (Υ.Σ.Ε.) και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), καθώς και η ενημέρωση της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας (σήμερα η ……………….) για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών αιμοκάθαρσης.

Επίσης, η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και δεδομένα υγείας σας, σχετικά με το ιατρικό ιστορικό σας, προκειμένου να καταρτισθεί ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, που σας χορηγείται
προς κατάθεση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Επιπρόσθετα, η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. χρησιμοποιεί την ιατρική βεβαίωση έναρξης αιμοκάθαρσης, τα προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία σας και τον ιατρικό φάκελο με το ιστορικό αιμοκαθάρσεών σας, προκειμένου να καταρτίσει τον φάκελο που θα σας παραδοθεί και συνοδεύσει σε περίπτωση διακομιδής σας σε νοσοκομείο ή αλλαγής κέντρου αιμοκάθαρσης.

Η μη παροχή εκ μέρους σας των ανωτέρω δεδομένων καθιστά αδύνατη την παροχή των ιατρικών μας υπηρεσιών και επιβάλλει την λήξη της μεταξύ μας σχέσης.

Το προσωπικό της ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. δεσμεύεται να τηρεί στο έπακρο το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι περιορισμένη, ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνον μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών μας και μόνον στον βαθμό και την έκταση που αυτό είναι απαραίτητο, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS M.A.E. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα φυσικά, τεχνικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα να διατηρεί άριστο επίπεδο ασφαλείας, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη αν, παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών.

Β) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. www.trigkas-nephros.gr

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E., γίνεται χρήση cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας, με σκοπό να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή της και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση μέσα από το www.trigkas-nephros.gr Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για Cookies (Cookies Policy) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και την οποία σας παρακαλούμε να διαβάσετε.

Γ) Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας ή αποστολής βιογραφικών της ιστοσελίδας της ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E. www.trigkas-nephros.gr

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και με σκοπό να απαντήσουμε στο μήνυμά σας συλλέγουμε τα δεδομένα που συμπληρώνετε στα απαραίτητα πεδία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email).

Στην περίπτωση που μας αποστείλετε βιογραφικό και με σκοπό την αξιολόγησή του για μια θέση εργασίας στην εταιρεία, συλλέγουμε τα στοιχεία που συμπληρώνετε στα σχετικά πεδία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την προϋπηρεσία σας κλπ.), καθώς και το βιογραφικό που επισυνάπτετε μαζί με τυχόν παραρτήματά του. Σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε τα βιογραφικά που λαμβάνουμε για διάστημα 6 μηνών από τη λήψη τους. Εάν θελήσετε να διαγραφεί το βιογραφικό σας νωρίτερα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά στο (email)

 • Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνον όταν έχει νόμιμο λόγο να το κάνει. Νόμιμο λόγο συνιστούν:

α) η παροχή των υπηρεσιών που μας ανατίθενται και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς.

β) Η συμμόρφωσή μας με υποχρέωση που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, όπως ενδεικτικά ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005), ο ν. 4486/2017 (άρθρο 21 – Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας), ο Νοσηλευτικός Κώδικας (π.δ. 216/2001), ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014).

γ) Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων της μονάδας, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται για την εγκατάσταση καμερών σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

δ) Η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις της μονάδας.

ε) Ειδικώς αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (δεδομένα υγείας) η ιατρική διάγνωση και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας, συνισταμένης στην παροχή υπηρεσιών αιμοκάθαρσης. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως επί παραδείγματι η συμμετοχή ενός ασθενούς σε κλινική μελέτη, τότε θα ζητηθεί η ρητή σας συγκατάθεση.
στ) Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή τυχόν εξωδικαστική διαδικασία σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας.

 • Πού διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διαβίβαση προς δημόσιο ασφαλιστικό φορέα: Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E. , σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσής της, διαβιβάζει (με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα) απλά προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν (δεδομένα υγείας) προς τον δημόσιο ασφαλιστικό σας φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τυχόν άλλο ασφαλιστικό ταμείο) και τους ελεγκτές αυτού, προς τον σκοπό κάλυψης της δαπάνης νοσηλείας σας.

Διαβίβαση προς δημόσιους φορείς: Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E. , σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσής της, διαβιβάζει (με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα) προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, απλά και ευαίσθητα (δεδομένα υγείας), προς την Διεύθυνση Υγείας της εκάστοτε αρμοδίας Περιφερειακής Ενότητας της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος, προς τον σκοπό χορήγησης σε εσάς του «διατροφικού» επιδόματος, το οποίο δικαιούστε κατά νόμον (Υ.Α. Α2γ/5014/19.07.1982).

Επίσης η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E., σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσής της, διαβιβάζει (με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα) προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, απλά και ευαίσθητα (δεδομένα υγείας), προς την Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (Υ.Σ.Ε.) και προς τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.).

Διαβίβαση προς διαγνωστικά εργαστήρια: Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E. , σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσής της, διαβιβάζει (με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα) προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, απλά προσωπικά και ευαίσθητα (δεδομένα υγείας), προς τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά εργαστήρια, προς τον σκοπό πραγματοποίησης των απαραιτήτων για την θεραπεία σας εξετάσεων. Στην περίπτωση αυτή η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E.  παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, επιπλέον δε υπογράφει πάντοτε ειδική σύμβαση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι μπορείτε ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Διαβίβαση προς προμηθευτές: Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E., σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσής της, διαβιβάζει (με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα) προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, απλά προσωπικά και ευαίσθητα (δεδομένα υγείας), προς τις εταιρείες, οι οποίες της προμηθεύουν τα απαραίτητα υλικά αιμοκάθαρσης.

Διευκρινίζεται, ότι από τον νόμο (άρθρο 14 παρ. 9 Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας) επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή:
α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,
β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

 

 • Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E., σε συμμόρφωση προς νόμιμη υποχρέωσή της (άρθρο 14 παρ. 4 περ. α) Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας), αλλά και εκ της ανάγκης διαφύλαξης των ζωτικών σας συμφερόντων (ζωή και υγεία) διά της παροχής της ενδεδειγμένης θεραπείας, τηρεί στο ιατρικό της αρχείο τον ιατρικό σας φάκελο για δέκα (10) έτη από την τελευταία επίσκεψη/νοσηλεία σας. Περιεχόμενο του ιατρικού φακέλου αποτελεί κάθε δεδομένο σχετικό με την υγεία σας, καθώς και τα απλά προσωπικά δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει προς τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών αιμοκάθαρσης από την ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E. προς εσάς.

Επίσης η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E., σε συμμόρφωση προς νόμιμη υποχρέωσή της, τηρεί στο αρχείο της τα αμιγώς λογιστικά–φορολογικά αρχεία για πέντε (5) έτη, εκτός αν απαιτηθεί η τήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται από την ανάγκη διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων της ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής.

Σε περίπτωση που τα χρονικά όρια αλλάξουν, θα σας ενημερώσουμε άμεσα για κάθε αλλαγή.

 • Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα κατέχουμε και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Επίσης έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθεί οποιοδήποτε ανακριβές δεδομένο ή να συμπληρωθεί οποιοδήποτε ελλιπές δεδομένο σας αφορά και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν:
  ‒ αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·
  ‒ πιστεύετε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα·
  ‒ δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων·
  ‒ έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νομίμου συμφέροντος, εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.
  Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους μόνον κατόπιν συγκατάθεσής σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στην φορητότητα: Μπορείτε, επικοινωνώντας απευθείας με την ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS M.A.E. και υπό δεδομένες προϋποθέσεις, να λαμβάνετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά (δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή), καθώς επίσης και να ζητήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε, εφ’ όσον είναι τεχνικά εφικτό, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ιδίως μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας για την αποστολή με κάθε πρόσφορο μέσο του ιατρικού φακέλου σας ή των διαγνωστικών και κλινικών εξετάσεων σε άλλη κλινική ή νοσοκομείο. Το δικαίωμά σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης ή σε συμμόρφωση προς νόμιμη υποχρέωση.

Δικαίωμα προβολής αντίρρησης (εναντίωσης) στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να προβάλουμε επιτακτικούς νομίμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή, όπου χρειάζεται, να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E. εφαρμόζει τα κατάλληλα φυσικά, τεχνικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία είναι συμβατά με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και η αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής, όπως και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά ή χρήσης, τροποποίησης και αποκάλυψής τους.

Όσα από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας αποθηκεύονται με φυσικό ή/και ηλεκτρονικό τρόπο και έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα φυσικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται διαθέσιμα, ακέραια και ασφαλή.

Όταν η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E. αναθέτει σε κάποιον τρίτο ως εκτελούντα την επεξεργασία να συλλέξει ή να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της, ο εν λόγω εκτελών την επεξεργασία επιλέγεται προσεκτικά και παρουσιάζει επαρκή και πειστικά εχέγγυα τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και διαθεσίμων πόρων, καθώς και καταλλήλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας εντός των προδιαγραφών του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ασφάλεια της επεξεργασίας.

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON.A.E. σας ενημερώνει ότι έχει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer). Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την παρούσα ενημέρωση και τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας), όπως αυτά αναλυτικά περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΥΠΔ (DPO) είτε τηλεφωνικώς (τηλέφωνο 2610322222) είτε με επιστολή (στην φυσική διεύθυνση: Κορίνθου 521 και Βορείου Ηπείρου, Πάτρα Τ.Κ. 26222) ή στο fax 2610333360 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.trigkas-nephros.gr

 • Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ελέγχουμε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου και διατηρούμε το δικαίωμα να την αναθεωρούμε οποτεδήποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο, πάντοτε εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία, για να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτήν τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Οι αλλαγές αυτές θα γνωστοποιούνται από την ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MΟΝ.A.E. αμελλητί και με πρόσφορο τρόπο είτε κατά την προσέλευσή σας στην μονάδα είτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω μηνύματος στο κινητό σας τηλέφωνο ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 • Τελευταία Ενημέρωση Πολιτικής

Η πολιτική αυτή ενδέχεται να επικαιροποιείται κατά διαστήματα.

Η παρούσα τελευταία έκδοση ισχύει από 01/10/2021.